مدیریت استراتژیک


مدیریت استراتژیک

توضیحات:

این کتاب میان گرایش های نظری و عملی مدیریت استراتژیک پیوندی منطقی برقرار کرده است، به طوری که میتواند مورد استفاده گستردة مدیران و کارشناسان در سازمانهای کوچک و بزرگ قرار گیرد.

نویسنده: فرد آر. دیوید

تعداد جلد: 1 جلدی

شماره شابک: 396269964

قیمت:  68,000 تومان