سینوهه


سینوهه

توضیحات:

کتاب را جهت دلخوشی خدایان ننوشتم چون از ایشان بیزارم. همچنین کتاب را برای تمجید فراعنه ننوشتم، چون از آنان نیز بیزارم. در واقع کتاب را برای خودم نوشتم، نه از کسی پولی می خواهم و نه شهرت. طی دوران زندگی از مردم و فراعنه فقط رنج دیده ام از این رو از ایشان خسته شدم. حتی نمی خواهم نامی بعد از من باقی بماند. بنابراین کتاب را فقط برای دلخوشی خودم، می نویسم. بدون شک، من تنها نویسنده ای هستم که بدون انگیزه ی مادی می نویسم چون تا به حال هر کس مطلبی نوشته، یا می خواسته خدایان را ستایش کند یا این کار را برای خوشامد دیگران انجام داده است. به نظر من فرعون هم مثل سایر افراد معمولی است و هیچ تفاوتی با ما ندارد، من این حرف را از روی یقین و باور قوی ای که دارم، می گویم. من پزشک فراعنه ی مصر بودم و چون خیلی با آنها نزدیک بودم، به چشم خود می دیدم که آنها هم مثل همه ی ما دچار سستی، بیم و واهمه می شوند و با ما احساس مشترک دارند. هر چند که ممکن است درباره ی یک فرعون اغراق کنند و او را خیلی بیشتر از آنچه که هست و در رده ی خدایان بدانند. اما واقعیت این است که فرعون ها هیچ تفاوتی با ما ندارند.

نویسنده: میکا والتری

تعداد جلد: 2 جلدی

شماره شابک: 9789648155938

قیمت:  74,000 تومان